Úvodní stránka » Knihovní řád

Knihovní řád

Knihovny v Žirovnici

 

I.

Základní ustanovení

Čl.1     Právní zakotvení

 

1.         V souladu se Statutem Městské knihovny v Žirovnici a podle § 4, odst. 6 zákona

č. 257/2001 Sb. (dále jen KZ) vydávám tento Knihovní řád knihovny (dále KŘ).

 

2.         Podle § 4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základní práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti.

 

3.         Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

4.         Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:

a)    vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001

       Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a

       informačních služeb (knihovní zákon),

b)    Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

       autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

c)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

5.     Městská knihovna Žirovnice je evidována u Ministerstva kultury České republiky pod číslem 0822/2002.

 

Čl.2     Poslání a činnost knihovny

 

1.         Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 12 KZ.

 

2.         Knihovna v Žirovnici je veřejnou knihovnou, jejímž cílem je zabezpečovat všem

občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy

ve fondech a informačních databázích knihovny. Poskytuje svým uživatelům

absenčně a prezenčně půjčování knihovních jednotek a služby v návaznosti na   

knihovní fond. Pomáhá zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů.

 

 

Čl.3     Veřejné knihovnické a informační služby

 

1.         Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen

            služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména podle § 4

            a § 14. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby

                                    - půjčování v budově knihovny

                                    - půjčování mimo budovu knihovny – absenční půjčování,

b) meziknihovní služby

c) informační služby:

                                    - poradenská služba – informace o katalozích, bázích, fondech  

                                                                       a využívání knihovny

                                    - ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

- přístup na internet (wifi)

- pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele

d) donáškové služby (pro čtenáře, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje návštěvu knihovny osobně)

 

2.         Základní služby poskytuje podle tohoto Knihovního řádu bezplatně. 

 

3.         Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů - výpůjční služby a meziknihovní výpůjční služby. Tyto služby knihovna poskytuje v souladu

s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb. Knihovního zákona, tzn., že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně

vynaložených nákladů (např. za administrativní úkony spojené s registrací uživatelů, za hrazené výkony České pošty.)

 

4.         Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky

            apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který

            je přílohou KŘ.

 

 

II.

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl.4     Registrace uživatele

 

1.         Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele

knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle

osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření.

 

2.         Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní

osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách

knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich

výpůjčkách či jiných transakcích.

 

3.         Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, resp. vnitřní

 směrnice, tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje

 jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným

 způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto

 účelem ověřuje.

 

4.         Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku,

knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených

knihovně obecně závaznými právními předpisy.

 

5.         Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:

a) základní identifikační údaje uživatele: 

příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození a údaj, podle kterého se stanovuje výše registračního poplatku (žák, student, důchodce, osoba výdělečně činná apod.). Studenti a učňové starší 18 let předloží při nárokovaném nižším registračním poplatku doklad o studiu.

Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR. Příslušník jiného státu, který má povolení k dlouhodobému pohybu v ČR se prokáže jiným platným průkazem totožnosti (pasem).

 

b) další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede):

akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, fax, e-mail a obdobně),

 

c) děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu

    zákonného zástupce,

 

d) základní identifikace školy jako garanta za nezletilého uživatele.

 

6.         Knihovna dále o uživateli vede:

 

a) údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů,

 

b) údaje služební:

                        údaje o tzv. transakcích – uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její

                        prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení

                        ustanovení KŘ

 

c) údaje účetní:

                        údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou,

                        zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1

                        zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

7.         Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle požadavků vyplývajících z Nařízení o ochraně osobních údajů,které vyšlo v účinnost 25. 5. 2018.

Knihovna se snaží udržovat uchovávané osobní údaje aktuální, při osobním prodlužování platnosti čtenářského průkazu se proto na jejich aktuálnost ptá.

Prosíme čtenáře, aby změnu osobních údajů oznámili knihovně při nejbližší osobní návštěvě.

Upozorňujeme, že některé zprávy knihovna zasílá pouze elektronicky. Jde o upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty, upomínky, informace o rezervaci.

Tyto zprávy vám můžeme odesílat, pouze máme-li váš správný e-mail.

Údaje uchováváme 5 let od poslední návštěvy knihovny (aktivity účtu). Během tohoto obdobímá čtenář možnost si členství obnovit, aniž by přišel

o historii svých výpůjček. Po uplynutí této doby údaje knihovna vymaže.

8. Registrace na jednom oddělení knihovny je platná pro všechna oddělení. Práva a povinnosti

registrovaného čtenáře se tedy vztahují na všechna oddělení.

 

 

Čl.5     Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1.         Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se

            podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a

ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid     a pořádek.

 

2.         Jestliže uživatel nedodržuje tato opatřením, může být dočasně nebo trvale zbaven

            práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou

            škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

 

3.         Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně

            knihovnici.

 

 

Čl.6     Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

1.         Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití

            služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na

            příslušném počítačovém pracovišti.

 

2.         Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu

            v nabídce poskytnuto.

 

3.         Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny

            a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 

4.         Uživatel může kopírovat na USB flash disk informace získané z bází dat

            zpřístupněných v síti knihovny nebo v Internetu.

 

5.         Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače,

které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je

uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky

výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

6.         Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické

            a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

 

7.         Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně

            k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv

            způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani

            v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

8.         Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000

            Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

            některých zákonů /autorský zákon/) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat

            a informací může být trestné (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679).

 

 

III.

Výpůjční řád

1.      Městská knihovna je kulturním zařízením města Žirovnice.

 

    1. MěK je veřejnou knihovnou poskytující služby svým čtenářům ve svých provozních místnostech, a to prezenčním i absenčním půjčováním literatury z vlastního fondu i prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, prováděním kulturně výchovné činnosti pro veřejnost a zajišťováním informačních služeb. Poskytování informačních služeb je zdarma prostřednictvím knihovnice v čase přiměřeném provozu knihovny.
    1. MěK poskytuje čtenářům a uživatelům služby na těchto pracovištích: půjčovna pro dospělé, půjčovna pro mládež, studovna.

 

 

Článek 1.

 

1. Knihovna je přístupná čtenářům ve stanovenou dobu. Čtenářem se může stát každý občan České republiky i cizinci. Při zápisu předloží občané ČR občanský průkaz, cizinci pak platný doklad k pobytu v ČR. Mládež do 15 let se může stát čtenářem jen s písemným souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. Svým podpisem na přihlášce se čtenář zavazuje plnit ustanovení výpůjčního řádu a se zpracováním svých osobních údajů.

2. Čtenářský průkaz je doklad čtenáře pro styk s knihovnou. Vystavuje se na 1 rok a je třeba jeho platnost obnovovat. Čtenář ručí za každé zneužití čtenářského průkazu. Ztrátu je povinen ihned ohlásit knihovně a zaplatit poplatek podle přiloženého ceníku.

3. Čtenář je povinen ihned hlásit knihovně změnu jména, bydliště, povolání, zaměstnavatele, školy.

4.Osobám postiženým nakažlivou nemocí, nebo v jejichž rodině nakažlivá nemoc vypukla, se knihy nepůjčují. Čtenář je povinen takové onemocnění knihovníkovi oznámit.

5. Čtenářem Městské knihovny se může stát i veřejná instituce ve městě po vyplnění přihlášky a ověření podpisem ředitele a razítkem instituce a po předložení občanského průkazu řádného pracovníka instituce, pověřeného uskutečňovat styk mezi institucí a MěK. Nositelem čtenářských práv je vždy instituce.

6. Knihovna je oprávněna odmítnout výpůjční služby čtenářům, kteří hrubě porušují výpůjční řád (poškozováním vypůjčených materiálů, soustavným nedodržováním výpůjční lhůty a odmítáním zaplacení poplatků, nevhodným chováním v prostorách knihovny apod.)

 

 

Článek 2.

 

1. Čtenář zaplatí při první návštěvě v běžném kalendářním roku poplatek dle přiloženého ceníku. Tento poplatek opravňuje čtenáře k absenčnímu i prezenčnímu půjčování a libovolnému počtu návštěv knihovny v kalendářním roce.

2.Výpůjční doba je 4 týdny (s možností prodloužit výpůjčku). Nepožádá-li čtenář ve stanovené, nebo dohodnuté výpůjční lhůtě o její prodloužení, má se za to, že prodloužena výpůjčka nebyla a čtenář zaplatí poplatek dle stanoveného ceníku. Když se čtenář nedostaví 2 týdny po uplynutí výpůjční doby, bude písemně upomenut. Nevrátí-li čtenář knihy ani po druhé a třetí upomínce, budou vymáhány prostřednictvím příslušného městského úřadu, případně vymáháním v občanském soudním řízení.

3. Městská knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro jednotlivé výpůjčky, případně žádat bezodkladné vrácení díla před uplynutím výpůjční doby.

4. Čtenář je povinen vrátit vypůjčené dílo v takovém stavu, v jakém si jej půjčil. Při převzetí výpůjčky si má dílo prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si, zda knihovník ohlášenou závadu poznamenal.

5. Neudělá-li to, nese zodpovědnost za všechny pozdější zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu, nebo úhradu díla jako při ztrátě.

6. Čtenář nesmí do půjčeného díla vpisovat poznámky, ani textové doplňky, nesmí podtrhávat v textu ani po straně textu, nesmí poškozovat vazby knih, ani vyřezávat (vystřihovat) z publikace části, stránky, obrazové přílohy a nesmí publikaci ušpinit. Zjistí-li knihovna při vrácení dokumentu jakoukoli z těchto závad, je čtenář, který dílo vrací, povinen uhradit knihovně náklady na opravu, nebo úhradu díla jako při ztrátě, popř. zaplatit fotokopii vzácného díla.

7. Čtenář ručí za vypůjčené publikace a dokumenty po celou dobu, kdy má dílo vypůjčeno.

 

 

Článek 3.

 

Ztráty a náhrady

 

1. Čtenář je povinen bezodkladně hlásit poškození, nebo ztrátu díla a do lhůty stanovené knihovnou nahradit škodu ve smyslu ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácené dílo, nebo za poškození díla.

2. Ztracenou, nebo poškozenou knihu je čtenář povinen nahradit buď stejným výtiskem knihy nebo knihou podobného tématu ve stejné, nebo přibližné ceně, popř. peněžním obnosem původní ceny ztracené, nebo poškozené knihy, anebo zaplatit fotokopii díla.

 

 

Článek 4.

 

Meziknihovní výpůjční služba

 1. Jestliže dílo potřebné k vědecké, odborné, nebo umělecké práci není ve fondu MěK, zprostředkuje knihovna na požádání čtenáře výpůjčku meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle platných ustanovení o MVS.

    2. Čtenáři, kterým MěK půjčila dílo prostřednictvím MVS jsou povinni dodržet všechny obecné i individuální podmínky, stanovené podle čes. Ustanovení o MVS.

 

Článek 5.

Postupy při půjčování

1     Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři každé dílo v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

2     Literatura, která není ve volném výběru, má čtenář právo požadovat prostřednictvím rezervační služby. Po provedeném rezervování obdrží čtenář oznámení s vyznačením termínu pro vyzvednutí publikace v knihovně.

3     Žádá-li v rezervační službě knihovny totéž dílo více čtenářů, stanoví se pořadí podle časového záznamu a podle zásad diferencovaných služeb čtenářům.

4     Knihovna poskytuje svým čtenářům ústní a písemné informace o domácí i zahraniční literatuře ze všech vědních oborů, i pomoc při vyhledávání literatury. Zpřístupňuje dle možností čtenářské katalogy, soustavu informačních kartoték, příruční knihovny, bibliografie a další informační prameny.

5     Knihovna se zavazuje nezveřejňovat osobní údaje čtenářů, aby nedošlo k jejich zneužití. Údaje jsou zabezpečeny proti krádeži i zneužití.

 

IV.

Závěrečná ustanovení

 

Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

 

1. Tímto KŘ se ruší dosavadní Knihovní řád.

2. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

3. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2020


V.

Přílohy Knihovního řádu

 

1. Provozní řád stanice Internetu

2. Výpůjční doba

3. Ceník

 

 

 

 

V Žirovnici 31. 3. 2020