Úvodní stránka » Výpůjční řád

Výpůjční řád

1.      Městská knihovna je kulturním zařízením města Žirovnice.

 1. MěK je veřejnou knihovnou poskytující služby svým čtenářům ve svých provozních místnostech, a to prezenčním i absenčním půjčováním literatury z vlastního fondu i prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, prováděním kulturně výchovné činnosti pro veřejnost a zajišťováním informačních služeb.
 2. MěK poskytuje čtenářům a uživatelům služby na těchto pracovištích: půjčovna pro dospělé, půjčovna pro mládež, studovna.

 

Článek 1.

 1. Knihovna je přístupná čtenářům ve stanovenou dobu. Čtenářem se může stát každý občan České republiky i cizinci. Při zápisu předloží občané ČR občanský průkaz, cizinci pak platný doklad k pobytu v ČR. Mládež do 15 let se může stát čtenářem jen s písemným souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. Svým podpisem na přihlášce se čtenář zavazuje plnit ustanovení výpůjčního řádu a se zpracováním svých osobních údajů.
 2. Čtenářský průkaz je doklad čtenáře pro styk s knihovnou. Vystavuje se na 1 rok a je třeba jeho platnost obnovovat. Čtenář ručí za každé zneužití čtenářského průkazu. Ztrátu je povinen ihned ohlásit knihovně a zaplatit poplatek podle přiloženého ceníku.
 3. Čtenář je povinen ihned hlásit knihovně změnu jména, bydliště, povolání, zaměstnavatele, školy.
 4. Osobám postiženým nakažlivou nemocí, nebo v jejichž rodině nakažlivá nemoc vypukla, se knihy nepůjčují. Čtenář je povinen takové onemocnění knihovníkovi oznámit.
 5. Čtenářem Městské knihovny se může stát i veřejná instituce ve městě po vyplnění přihlášky a ověření podpisem ředitele a razítkem instituce a po předložení občanského průkazu řádného pracovníka instituce, pověřeného uskutečňovat styk mezi institucí a MěK. Nositelem čtenářských práv je vždy instituce.
 6. Knihovna je oprávněna odmítnout  výpůjční služby čtenářům, kteří hrubě porušují výpůjční řád (poškozováním vypůjčených materiálů, soustavným nedodržováním výpůjční lhůty a odmítáním zaplacení poplatků, nevhodným chováním v prostorách knihovny apod.)

 

 

Článek 2.

 1. Čtenář zaplatí při první návštěvě v běžném kalendářním roku poplatek dle přiloženého ceníku. Tento poplatek opravňuje čtenáře k absenčnímu i prezenčnímu půjčování a libovolnému počtu návštěv knihovny v kalendářním roce.
 2. Výpůjční doba je 1 měsíc (s možností prodloužit výpůjčku). Nepožádá-li čtenář ve stanovené, nebo dohodnuté výpůjční lhůtě o její prodloužení, má se za to, že prodloužena výpůjčka nebyla a čtenář zaplatí poplatek dle stanoveného ceníku. Když se čtenář nedostaví 2 týdny po uplynutí výpůjční doby, bude písemně upomenut. Nevrátí-li čtenář knihy ani po druhé a třetí upomínce, budou vymáhány prostřednictvím příslušného městského úřadu, případně vymáháním v občanském soudním řízení.
 3. Městská knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro jednotlivé výpůjčky, případně žádat bezodkladné vrácení díla před uplynutím výpůjční doby.
 4. Čtenář je povinen vrátit vypůjčené dílo v takovém stavu, v jakém si jej půjčil. Při převzetí výpůjčky si má dílo prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si, zda knihovník ohlášenou závadu poznamenal.
 5. Neudělá-li to, nese zodpovědnost za všechny pozdější zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu, nebo úhradu díla jako při ztrátě.
 6. Čtenář nesmí do půjčeného díla vpisovat poznámky, ani textové doplňky, nesmí podtrhávat v textu ani po straně textu, nesmí poškozovat vazby knih, ani vyřezávat (vystřihovat) z publikace části, stránky, obrazové přílohy a nesmí publikaci ušpinit. Zjistí-li knihovna při vrácení dokumentu jakoukoli z těchto závad, je čtenář, který dílo vrací, povinen uhradit knihovně náklady na opravu, nebo úhradu díla jako při ztrátě, popř. zaplatit fotokopii vzácného díla.
 7. Čtenář ručí za vypůjčené publikace a dokumenty po celou dobu, kdy má dílo vypůjčeno.

 

Článek 3.

Ztráty a náhrady

 1. Čtenář je povinen bezodkladně hlásit poškození, nebo ztrátu díla a do lhůty stanovené knihovnou nahradit škodu ve smyslu ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácené dílo, nebo za poškození díla.
 2. Ztracenou, nebo poškozenou knihu je čtenář povinen nahradit buď stejným výtiskem knihy nebo knihou podobného tématu ve stejné, nebo přibližné ceně, popř. peněžním obnosem původní ceny ztracené, nebo poškozené knihy, nebo zaplatit fotokopii díla.

 

 

Článek 4.

Meziknihovní výpůjční služba

 1. Jestliže dílo potřebné k vědecké, odborné, nebo umělecké práci není ve fondu MěK, zprostředkuje knihovna na požádání čtenáře výpůjčku meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle platných ustanovení o MVS.
 2. Čtenáři, kterým MěK půjčila dílo prostřednictvím MVS jsou povinni dodržet všechny obecné i individuální podmínky, stanovené podle čes. Ustanovení o MVS.

 

Článek 5.

Postupy při půjčování

1.      Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři každé dílo v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

2.      Literatura, která není ve volném výběru, má čtenář právo požadovat prostřednictvím zamluvenkové služby. Po provedeném rezervování obdrží čtenář poštou oznámení s vyznačením termínu pro vyzvednutí publikace v knihovně.

3.      Žádá-li v zamluvenkové službě knihovny totéž dílo více čtenářů, stanoví se pořadí podle časového záznamu a podle zásad diferencovaných služeb čtenářům.

4.      Knihovna poskytuje svým čtenářům ústní a písemné informace o domácí i zahraniční literatuře ze všech vědních oborů, i pomoc při vyhledávání literatury. Zpřístupňuje dle možností čtenářské katalogy, soustavu informačních kartoték, příruční knihovny, bibliografie a další informační prameny.

5.      Knihovna se zavazuje nezveřejňovat osobní údaje čtenářů, aby nedošlo k jejich zneužití. Údaje jsou zabezpečeny proti krádeži i zneužití.